Podmínky užívání

Přístup na tyto webové stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám. Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, webové stránky prosím nepoužívejte. Tyto webové stránky vytvořila a spravuje společnost Elanco Animal Health (dále jen ELANCO). Vyhrazujeme si právo na zrušení, částečnou nebo úplnou změnu webových stránek, všeobecných podmínek jejich užívání, všeobecných obchodních podmínek a podmínek prodeje a dodání produktů. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené změny mohou být prováděny dle našeho uvážení a bez předchozího oznámení. Z tohoto důvodu vás musíme požádat, abyste si při příští návštěvě těchto webových stránek podmínky znovu přečetli a povšimli si případných změn nebo dodatků. Doplňující smluvní podmínky pro mobilní zařízení naleznete v dolní části této stránky.

Postoupení uživatelských práv

Veškeré údaje, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti ELANCO. Jakékoli povolení k jejich použití je uděleno za předpokladu, že na všech kopiích bude uvedena příslušná poznámka o autorských právech, že tyto údaje budou použity pouze pro osobní účely a nebudou komerčně využívány, že údaje nebudou žádným způsobem upravovány a že všechny ilustrace získané z těchto webových stránek budou použity pouze ve spojení s příslušným doprovodným textem.

Omezení odpovědnosti

Společnost ELANCO sestavila podrobné informace uvedené na těchto webových stránkách z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s náležitou profesionální péčí. Informace se rovněž snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně k prezentaci společnosti ELANCO a jejích produktů a služeb. Ohledně těchto informací však neposkytujeme žádné výslovné ani automatické potvrzení či záruku jejich úplnosti nebo správnosti. Upozorňujeme, že uvedené informace již nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si veškeré informace získané na těchto webových stránkách před jejich použitím v jakékoli podobě ověřili. Rady uvedené na těchto webových stránkách vás nezbavují povinnosti provést vlastní kontrolu našich nejnovějších zveřejněných údajů – zejména bezpečnostních listů a technických specifikací – a našich výrobků s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené postupy a využití. Pokud budete potřebovat radu nebo pokyny ohledně našich výrobků či služeb, obraťte se přímo na nás. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s přístupem na tyto webové stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Společnost ELANCO ani třetí strany podílející se na tvorbě obsahu, produkci nebo přenosu těchto webových stránek nemohou být činěny odpovědnými za škody nebo újmy vzniklé v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu na stránky, v důsledku jejich používání nebo nemožnosti používání nebo v důsledku spoléhání na informace zde uvedené.

Zabezpečení dat a ochrana soukromí

Vzhledem k povaze internetu nelze nikdy zcela vyloučit riziko neoprávněného zachycení, použití nebo zveřejnění dat komunikace nebo materiálů, které společnosti Elanco prostřednictvím internetu zasíláte. Uživatelé by si měli být těchto rizik vědomi dříve, než se společností Elanco začnou prostřednictvím internetu komunikovat. Rovněž nemůžeme zaručit nepřetržitou dostupnost těchto stránek nebo bezchybnost přenosu dat. Váš přístup na webové stránky může být příležitostně pozastaven nebo omezen z různých důvodů, včetně například údržby nebo zavádění nových služeb.

Pro více informací o shromažďování, používání, ukládání a sdílení vašich osobních údajů si prosím přečtěte naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je součástí těchto Podmínek užívání a kterým se rovněž řídí vaše užívání těchto webových stránek.

Webové stránky a odkazy třetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Poskytnutí těchto odkazů nepředstavuje souhlas společnosti ELANCO s jejich obsahem. Společnost ELANCO rovněž nepřebírá jakoukoli odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek, ani za škody nebo újmy vzniklé v důsledku použití takového obsahu v jakékoli formě. Společnost ELANCO neposkytuje žádnou záruku, že stránky pod těmito odkazy poskytují informace ve stejné kvalitě. Odkazy na jiné webové stránky jsou uživatelům stránek poskytovány pouze pro jejich pohodlí. Uživatelé vždy vstupují na tyto webové stránky na vlastní nebezpečí. Výběr odkazů nemá v žádném případě omezovat volbu uživatele používat jiné stránky, než na které odkazujeme.

Vámi poskytnuté údaje

Uživatel těchto webových stránek plně zodpovídá za obsah a správnost údajů, které společnosti ELANCO zasílá, jakož i za to, že tyto údaje neporušují práva třetích osob. Uživatel dává společnosti ELANCO souhlas s uchováváním těchto údajů a s jejich použitím pro účely statistické analýzy nebo pro jiné stanovené obchodní účely, pokud se nejedná o osobní údaje přesahující rámec základních údajů nebo údajů o používání stránek. Společnost Elanco je zejména oprávněna používat obsah těchto zpráv, včetně myšlenek, vynálezů, plánů, technik a odborných znalostí v nich obsažených, k jakýmkoli účelům, jako je vývoj, výroba a/nebo marketing výrobků nebo služeb, dále je oprávněna reprodukovat tyto informace a poskytovat je třetím stranám bez jakýchkoli omezení.

Mezinárodní přístup

Tyto webové stránky reviduje, provozuje a aktualizuje společnost ELANCO, sídlící na adrese 12809 Shawnee Mission Parkway, Shawnee, KS 66216. Stránky jsou určeny výhradně pro použití ve Spojených státech amerických. Společnost ELANCO neposkytuje žádnou záruku, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné také mimo Spojené státy, a zejména, že uvedené výrobky a služby zde budou k dispozici ve stejném provedení, ve stejných velikostech balení nebo za stejných podmínek. Pokud se při zobrazování těchto webových stránek nebo stahování obsahu na nich uvedeného nacházíte mimo Spojené státy, vezměte prosím na vědomí, že je vaší vlastní odpovědností zajistit soulad vašeho jednání s platnými místními právními předpisy.

Výrobky uvedené na těchto webových stránkách mohou být v různých zemích dodávány v jiných obalech, v jiných velikostech balení nebo s jinými nápisy či označeními.

Prodej výrobků ELANCO

Prodej našich výrobků se řídí aktuální verzí našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Stránky s přihlášením: Přístupová práva

Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím jinými osobami a zajistit, aby nemohla být použita bez vašeho svolení.

Pokud zjistíte, že v souvislosti s jakýmikoliv údaji dostupnými na webových stránkách společnosti ELANCO došlo k narušení bezpečnosti, pokud vaše přístupová práva získaly neoprávněné osoby nebo pokud jste získali informace o potenciálním umožnění neoprávněného přístupu, musíte tuto skutečnost společnosti ELANCO neprodleně oznámit.